Missie en Visie

MISSIE

Jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen en jongeren met een zwakke sociale afkomst zijn erg kwetsbaar. Hun schoolse traject wordt daardoor moeilijker.

Sommigen verzeilen in een neerwaartse spiraal waar ze het contact met de school en een opleiding zelfs helemaal kunnen verliezen.
Deze jongeren krijgen te weinig kansen op ontwikkeling. Hun recht op onderwijs wordt niet vervuld.

De Wereld van Indra komt op voor deze jongeren en vangt hen tijdelijk op om hen opnieuw een gevoel van eigenwaarde en een positief toekomstbeeld te geven.
De Wereld van Indra wil met haar werking de draagkracht van scholen ondersteunen en alle voorzieningen voor jongeren en het beleid inspireren.

VISIE EN STRATEGIE

De Wereld van Indra is ontstaan vanuit een school voor technisch en beroepsonderwijs waar veel energie besteed werd aan zorg. De leerkrachten en de CLB-medewerker die instonden voor de begeleiding van jongeren gingen regelmatig op zoek naar een time-out aanbod voor verschillende jongeren.

De Wereld van Indra is een gedeeltelijk maar concreet antwoord op deze nood. Vertrekkende vanuit het recht op onderwijs voor elke jongere wil de Wereld van Indra een dagbesteding aanbieden voor jongeren voor wie tijdelijk voltijds of deeltijds schoollopen erg moeilijk blijkt door een sociaal-emotionele en/of gedragsmatige problematiek.

De Wereld van Indra richt zich tot jongeren tussen 6 en 18 jaar die het eventjes moeilijk hebben op school, die uit het regulier schoolcircuit dreigen te vallen of reeds uitgevallen zijn. Wij willen voor hen een alternatieve plek zijn waar ze tot rust kunnen komen, zichzelf ontdekken en de energie kunnen putten om de draad naar een opleiding en toekomst terug op te pikken.

We bieden ouders en doorverwijzers (scholen, CLB’s, voorzieningen) een plaats waar ze met deze jongeren terecht kunnen, intens betrokken worden bij het traject en gesteund worden in hun opvoedingstaak. Samen gaan we op zoek naar een positieve, toekomstgerichte oplossing voor elke jongere.

De concrete noden van deze jongeren zijn:

 • Rust
 • Krijgen van kansen
 • Sociale vaardigheden
 • Verbeteren van het zelfbeeld
 • Positieve ervaringen met leeftijdsgenoten
 • Positieve leerervaringen/succeservaringen
 • Kansen tot zelfontplooiing
 • Procesbegeleiding
 • Leren omgaan met regels
 • Leren omgaan met afspraken
 • Leren omgaan met maatschappelijke verwachtingen