Bel ons: 0497/55 27 68 | Neerveldstraat 221, Opwijk 1745

Missie en visie

Missie

Jongeren met gedrags- en/of emotionele moeilijkheden en jongeren zijn erg kwetsbaar. Hun schoolse traject wordt daardoor som bemoeilijkt.

Sommigen verzeilen in een neerwaartse spiraal waar ze het contact met de school en een opleiding zelfs helemaal kunnen verliezen.

Deze jongeren krijgen te weinig kansen op ontwikkeling. Hun recht op onderwijs wordt niet vervuld.

De Wereld van Indra komt op voor deze jongeren en organiseert voor hen een krachtgericht traject. om hen opnieuw een gevoel van eigenwaarde en een positief toekomstperspectief te geven.

De Wereld van Indra wil met haar werking de draagkracht van scholen ondersteunen en alle voorzieningen voor jongeren en het beleid inspireren.

Visie en strategie

De Wereld van Inda bouwt een aanbod op maat uit dat zoveel mogelijk van de jongeren die naar ons verwezen worden in staat stelt (opnieuw) aansluiting te vinden bij onderwijs, vorming en opleiding.

Dit realiseren we door een methodisch en kwalitatief uitgebouwde begeleiding met een tijdelijk, hetzij gedeeltelijk school-flankerend aanbod, een intensieve trajectbegeleiding, een zorgzame ondersteuning van het gezin en een goede samenwerking met de nodige bestaande partners.

De Wereld van Indra realiseert dit krachtgerichte aanbod in een authentieke en respectvolle betrokkenheid op elk van de kinderen en jongeren die zij begeleidt.

Door een intensieve begeleiding in een 1 op 1 situatie beoogt de werking de maatschappelijke verbinding tussen het kind of de jongere en zijn omgeving (gezin, school en maatschappij) te versterken (of te herstellen) zodat het een positief levenstraject kan uitbouwen. Tevens zetten we doorheen het traject in op groepsmomenten om sociale interacties en vaardigheden te kunnen beoefenen.

We leggen de nadruk op een preventieve aanpak van de schooluitval. De moeilijkheden worden gezien en de vraag wordt gesteld door het CLB, de school en de context vóór de situatie geëscaleerd of vastgelopen is tot op een punt waar de draagkracht van de leerkracht, de klas of de school uitgeput is. Ook voor de jongeren die moeilijkheden signaleren door zich terug te trekken is aandacht nodig.

Wij willen voor hen een alternatieve plek zijn waar ze tot rust kunnen komen, zichzelf ontdekken en de energie kunnen putten om de draad naar een opleiding en toekomst terug op te pikken.

We bieden ouders en doorverwijzers (scholen, CLB’s, voorzieningen) een plaats waar ze met deze jongeren terecht kunnen, intens betrokken worden bij het traject en gesteund worden in hun opvoedingstaak. Samen gaan we op zoek naar een positieve, toekomstgerichte oplossing voor elke jongere.

De concrete noden van deze jongeren zijn:

 • Rust
 • Krijgen van kansen
 • Sociale vaardigheden
 • Verbeteren van het zelfbeeld
 • Positieve ervaringen met leeftijdsgenoten
 • Positieve leerervaringen/succeservaringen
 • Kansen tot zelfontplooiing
 • Procesbegeleiding
 • Leren omgaan met regels
 • Leren omgaan met afspraken
 • Leren omgaan met maatschappelijke verwachtingen

 

Elke medewerker en begeleider, zowel als vrijwilliger of als stagiair, wordt met respect en als unieke mens onthaald en begeleid. Zij maken samen de gemeenschap waar waarin zij elkaar en de jongeren verwelkomen en accepteren als unieke en volwaardige medemensen.